Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1.         Definities
1.             In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-        Abonnee: een contractspartij die een abonnement heeft op een Titel;
-        Abonnement: een overeenkomst waarbij een persoon tegen betaling periodiek een editie van een tijdschrift ontvangt;
-        Abonnementsvoorwaarden: deze algemene abonnementsvoorwaarden van Eos Wetenschap VZW;
-        Eos Wetenschap VZW: Eos Wetenschap VZW, gevestigd te 2060 Antwerpen aan de Duboisstraat 50;
-        Schriftelijk: per brief of per e-mail
 
2.         Algemeen
1.             De Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen voor de door Eos Wetenschap VZW uitgegeven tijdschriften.
2.             Door het aangaan van een Abonnement wordt de Abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.
3.             Eos Wetenschap VZW is bevoegd de Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Eos Wetenschap VZW zal via haar website(s) Abonnees tijdig informeren over de wijzigingen en het tijdstip van inwerkingtreding.
 
3.         Begin – einde Abonnement
1.             Iedere abonnementsaanbieding van Eos Wetenschap VZW is onder voorbehoud van kennelijke fouten (zoals druk- en zetfouten) en vergissingen.
2.             Indien bij een abonnementsaanbieding korting op de abonnementsprijs of een welkomstgeschenk wordt aangeboden, kan daarvan door de Abonnee enkel gebruik gemaakt worden indien hij gedurende een half jaar voorafgaand aan de aanmelding geen Abonnement op hetzelfde tijdschrift heeft gehad.
3.             Na ontvangst van de aanmelding voor een Abonnement bevestigt Eos Wetenschap VZW zo spoedig mogelijk schriftelijk het Abonnement. Daarbij wordt aangegeven met ingang van welke editie van het desbetreffende tijdschrift en voor welke duur het Abonnement is aangegaan.
4.             Overeenkomstig artikel 80, § 4, 4° van de Handelspraktijkenwet heeft de consument geen bedenktijd, waarbinnen hij aan de aankoop kan verzaken.
6.             Indien een Abonnement is aangegaan voor een bepaalde tijd, dan eindigt deze na afloop van de overeengekomen duur van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist.
7.             Eos Wetenschap VZW is gerechtigd om welke reden dan ook de uitgave van een Titel op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Het Abonnement eindigt dan gelijktijdig. De Abonnee heeft in dat geval recht op restitutie van een deel van het abonnementsgeld.
 
4.         Welkomstgeschenken
1.             De aanbieding van een welkomstgeschenk is geldig, zolang de voorraad strekt en wordt slechts eenmalig verstrekt aan nieuwe abonnees. Onder nieuwe abonnees wordt verstaan abonnees die minstens 6 maanden geen abonnement ontvingen op hetzelfde adres.
2.             Indien een welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de Abonnee recht óf op een alternatief welkomstgeschenk óf op de bij het aangeboden Abonnement behorende korting op het abonnementsgeld, zulks ter keuze van de Abonnee.
3.             Eos Wetenschap VZW zendt uiterlijk zes weken na ontvangst van het abonnementsgeld het welkomstgeschenk naar het door de Abonnee opgegeven adres. Eos Wetenschap VZW streeft ernaar een Abonnee zo spoedig mogelijk te informeren, indien het onverhoopt pas later kan worden toegezonden.
4.             Indien een door een Abonnee ontvangen welkomstgeschenk niet in de originele staat wordt ontvangen, dient de Abonnee dit te melden bij Idecom Media (09/296.20.72) of oud adres + nieuw adres mailen naar eos@idecomMedia.be

5.             Eos Wetenschap VZW garandeert niet dat de kleur(en) van het welkomstgeschenk op de afbeeldingen exact gelijk is (zijn) aan de kleuren in werkelijkheid.
6.             De Abonnee dient het welkomstgeschenk direct na ontvangst te inspecteren en daarbij geconstateerde gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk te melden bij de Klantendienst via Idecom (09/296.20.72). Eos Wetenschap VZW heeft het recht een niet-tijdig ingediende klacht niet in behandeling te nemen.

5.         Betaling abonnementsgeld 
1.             Abonnementsgeld is telkens per 11 edities bij vooruitbetaling verschuldigd.
2.             Alle abonnementsprijzen gelden voor België en Nederland en zijn inclusief BTW. Voor overige landen gelden, in verband met verzendkosten, hogere abonnementsprijzen. Deze zijn op te vragen bij Idecom Media (09/296.20.72).
3.             Wijzigingen in de abonnementsprijs worden tenminste vier weken voor de ingangsdatum gecommuniceerd op de website van het desbetreffende tijdschrift, alsmede in het colofon van het desbetreffende tijdschrift.
4.             Betaling geschiedt door middel van bankdomiciliëring (in NL: automatische incasso) of door overschrijving van het factuurbedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening.
5.             Ingeval van niet tijdige betaling, daaronder begrepen stornering van afgeschreven abonnementsgelden, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.
6.             Indien betaling ondanks aanmaning uitblijft, is Eos Wetenschap VZW gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen en de vordering over te dragen aan een incassobureau. De Abonnee blijft in dat geval het abonnementsgeld en de reeds in rekening gebrachte aanmaningskosten verschuldigd, alsdan te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.
 
6.         Bezorging
1.             Tijdens de duur van het abonnement wordt iedere nieuwe editie van het tijdschrift, waarop het Abonnement ziet, toegezonden aan het door de Abonnee opgegeven adres.
2.             Indien een editie van een tijdschrift niet of beschadigd is ontvangen, dan wel indien de Abonnee een adreswijziging wenst door te geven, kan de Abonnee dit bij Idecom Media (09/296.20.72) telefonisch melden op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur, per e-mail via eos@idecomMedia.be. In geval van een adreswijziging wordt het tijdschrift uiterlijk vier weken na ontvangst van de adreswijziging aan het nieuw opgegeven adres toegezonden.
 
7.         Privacy
1.         Uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van klantenbeheer, bedrijfsvoering en aanbiedingen. U beschikt ten allen tijde over het recht van toegang topt en verbetering van uw gegevens. Wij verkopen uw contactgegevens nooit door aan externe partijen. Meer informatie vindt u in de Privacy Policy.

 

8.         Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1.             Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze Abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
2.             Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen behoren.