Is er een verband tussen de veelgebruikte kunstmatige zoetstof erythritol en hart-en vaatziekten?

Kunstmatige zoetstoffen worden gebruikt in voedingsmiddelen en dranken om de inname van suiker en calorieën te beperken. Ze worden vaak geadviseerd als alternatief voor suiker aan mensen met ziekten zoals diabetes. Ze worden over het algemeen als veilig beschouwd door regelgevende instanties, maar er is weinig onderzoek gevoerd naar de gezondheidseffecten ervan op lange termijn.

Erythritol, een veelgebruikte suikervervanger, wordt slecht omgezet door het lichaam. Het komt in lage gehaltes voor in fruit en groenten, maar wordt in hogere gehaltes toegevoegd aan bewerkte voedingsmiddelen. Stanley Hazen en zijn collega's deden een eerste onderzoek naar het effect van de zoetstof bij 1.157 patiënten. Ze gingen hun cardiale risico’s na en volgden hen vervolgens drie jaar op.

Door de chemische stoffen in hun bloed te analyseren, stelden de auteurs vast dat de niveaus van verbindingen die leken op die van erythritol, in verband konden worden gebracht met een verhoogd risico op een hartaanval en een beroerte in de volgende drie jaar. Deze verbanden werden bevestigd in onafhankelijke cohorten van patiënten die een hartonderzoek ondergingen in de Verenigde Staten (2.149 patiënten) of in Europa (833 patiënten).

De auteurs voerden nog meer studies uit waaruit bleek dat de toevoeging van erytritol aan bloed of bloedplaatjes leidde tot een versnelde stolselvorming. Dat werd bevestigd in studies op diermodellen.

De auteurs voerden verder nog een prospectieve interventiestudie uit met acht gezonde vrijwilligers. Ze onderzochten de plasmaspiegels van de proefpersonen nadat ze een met erythritol gezoete drank hadden genuttigd. Ze vonden bij alle vrijwilligers gedurende 2 à 3 dagen een aanhoudende toename van de erytritolspiegel boven de drempelwaarden die het risico op stolling verhogen.

De auteurs suggereren dat hun bevindingen kunnen wijzen op een verband tussen

verhoogde erythritolniveaus en een verhoogd stollingsrisico. Zij merken wel op dat de bestudeerde cohorten veel cardiovasculaire risicofactoren hadden, en dat meer onderzoek nodig is om vast te stellen of soortgelijke resultaten worden waargenomen bij gezonde proefpersonen die langdurig worden opgevolgd.

Wat is het verschil tussen suikers en zoetstoffen?

Lees hier het antwoord