Insecten ervaren plezier en pijn. Moeten we dan niet wat diervriendelijker met ze omgaan?

Recente studies tonen aan dat insecten geen robots zijn, maar intelligente wezens met een verrassend rijk innerlijk leven zijn. De nieuwe inzichten hebben mogelijk verstrekkende ethische implicaties.

Begin jaren negentig, toen ik als promovendus aan de Vrije Universiteit van Berlijn de evolutie van kleurwaarneming bij bijen onderzocht, vroeg ik een plantkundeprofessor om advies over bloempigmenten. Ik wilde weten welke opties bloemen hebben in het produceren van kleuren om bijen te lokken. Hij antwoordde nogal woedend dat hij niet met mij in gesprek wilde gaan, omdat ik in een neurobiologisch laboratorium werkte waar invasieve tests op levende honingbijen werden uitgevoerd. De professor was ervan overtuigd dat insecten pijn konden voelen. Ik weet nog dat ik hoofdschuddend het kantoor van de botanicus uitliep en dacht dat de man gek was geworden.

Waarom zouden insecten geestverruimende middelen consumeren als er geen geest is om te veranderen?

In die tijd waren mijn opvattingen in lijn met de heersende stroming. Pijn is een bewuste ervaring en veel wetenschappers dachten toen dat bewustzijn uniek is voor mensen. Tegenwoordig, na tientallen jaren onderzoek naar de waarneming en intelligentie van bijen, vraag ik me af of de Berlijnse plantkundeprofessor misschien gelijk had.

Onderzoekers hebben sindsdien aangetoond dat bijen en sommige andere insecten in staat zijn tot intelligent gedrag dat niemand voor mogelijk hield toen ik nog studeerde. Bijen kunnen bijvoorbeeld tellen, begrijpen concepten van gelijkenis en verschil, leren complexe taken door anderen te observeren en kennen hun eigen individuele lichaamsafmetingen, een capaciteit die in verband wordt gebracht met bewustzijn bij mensen. Ze blijken ook zowel plezier als pijn te ervaren. Met andere woorden, het lijkt er nu op dat ten minste enkele soorten insecten - en misschien wel allemaal - een bewustzijn hebben.

Oog in oog met een behaarde boktor. Foto: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

Deze ontdekkingen roepen fascinerende vragen op over de oorsprong van complexe cognitie. Ze hebben ook verstrekkende ethische gevolgen voor de manier waarop we insecten in het laboratorium en in het wild moeten behandelen.

Tekenen van intelligentie

De conventionele wijsheid over insecten is altijd geweest dat het automaten zijn - niet-denkende, gevoelloze wezens waarvan het gedrag volledig aangeboren is. In de jaren 1990 begonnen onderzoekers opzienbarende ontdekkingen te doen over het brein van insecten. Het zijn niet alleen de bijen. Sommige wespen herkennen de gezichten van hun nestgenoten en verwerven indrukwekkende sociale vaardigheden. Ze kunnen bijvoorbeeld de gevechtssterkte van andere wespen ten opzichte van hun eigen sterkte afleiden door gewoon te kijken hoe andere wespen onderling vechten.

Mieren redden nestgenoten die onder puin begraven liggen en graven alleen over ingesloten (en dus onzichtbare) lichaamsdelen, waarbij ze de lichaamsafmetingen afleiden uit de delen die zichtbaar zijn boven het oppervlak. Vliegen ondergedompeld in virtuele realiteit, tonen aandacht en bewustzijn van het verstrijken van de tijd. Sprinkhanen kunnen sportafstanden visueel inschatten wanneer ze op een ladder lopen en vervolgens hun stapbreedte daarop afstemmen (zelfs wanneer het doel aan het zicht wordt onttrokken nadat de beweging is ingezet).

Gezien het vele werk op het gebied van de geavanceerdheid van insectencognitie, lijkt het misschien verrassend dat wetenschappers er zo lang over hebben gedaan om zich af te vragen of, als sommige insecten zo slim zijn, ze misschien ook gevoel kunnen hebben. De vraag speelde inderdaad al tientallen jaren in mijn hoofd. Sinds het begin van de jaren 2000 heb ik het gebruikt in debatten voor colleges van studenten. Ik zag het als een intellectuele oefening die aanzette tot nadenken, maar de discussies eindigden steevast met de conclusie dat de vraag formeel onbeantwoordbaar is. We hebben geen direct venster op de innerlijke wereld van een dier dat zijn gedachten en gevoelens niet verbaal kan communiceren - dat wil zeggen, alle niet-menselijke dieren. De vraag of insecten gevoel hebben bleef academisch.

De tekst gaat hieronder verder.

Ik begon te denken dat de kwestie relevant was voor het echte leven toen Thomas Ings, nu verbonden aan de Anglia Ruskin University in Engeland, en ik 15 jaar geleden een experiment uitvoerden waarin we vroegen of hommels konden leren over de dreiging van predatie. Bepaalde spinnensoorten die krabspinnen worden genoemd, strijken neer op bloemen om bestuivende insecten, waaronder bijen, te vangen. We bouwden een plastic spinnenmodel met een mechanisme dat een hommel kortstondig tussen twee sponzen klemde voordat het werd losgelaten. De hommels vertoonden een significante verandering in hun gedrag nadat ze waren aangevallen door de robotspin.

Het is misschien geen verrassing dat ze leerden om door de spin aangetaste bloemen te vermijden en elke bloem nauwkeurig scanden voordat ze landden. Vreemd genoeg vluchtten ze soms zelfs voor denkbeeldige bedreigingen, waarbij ze een perfect veilige, spinvrije bloem scanden en vervolgens in de steek lieten. Dit vals alarm gedrag leek op symptomen van een posttraumatische stressstoornis bij mensen. Hoewel deze incidentele waarneming geen formeel bewijs vormde van een emotie-achtige toestand, bracht het de mogelijkheid van zulke toestanden bij insecten wel op het spoor van de mogelijkheden.

Ander onderzoek wees erop dat insecten ook positieve gemoedstoestanden zouden kunnen hebben. Veel planten bevatten bittere stoffen zoals nicotine en cafeïne om planteneters af te schrikken, maar deze stoffen worden ook in lage concentraties aangetroffen in sommige bloemennectars. Onderzoekers vroegen zich af of bestuivers door dergelijke nectars afgeschrikt zouden kunnen worden, maar ze ontdekten het tegenovergestelde.

Bijen gaan actief op zoek naar geneesmiddelen zoals nicotine en cafeïne als ze de keuze krijgen en ze doen zelfs aan zelfmedicatie met nicotine als ze ziek zijn. Mannelijke fruitvliegen die gestrest zijn omdat ze geen paringskansen hebben, geven de voorkeur aan voedsel dat alcohol bevat (van nature aanwezig in gistend fruit), en bijen vertonen zelfs ontwenningsverschijnselen wanneer ze worden gespeend van een alcoholrijk dieet.

Video onder. Hommels kunnen genieten van een spelletje voetbal.

Waarom zouden insecten geestverruimende middelen consumeren als er geen geest is om te veranderen? Maar deze suggestieve hints van negatieve en positieve geestestoestanden waren nog steeds niet genoeg om aan te tonen dat insecten gevoel hebben.

Plezier en pijn

Ik begon na te denken over hoe je emotie-achtige toestanden bij insecten op een meer directe manier kan testen. Zogenaamde cognitieve bias testen zijn ontwikkeld om het psychologisch welzijn van dieren zoals ratten die in gevangenschap leven te evalueren. Deze tests zijn in wezen versies van het spreekwoordelijke glas dat halfvol of halfleeg kan zijn: optimistische mensen zouden het dubbelzinnige glas als bijna vol kunnen beschouwen, terwijl pessimisten hetzelfde glas als bijna leeg zouden beoordelen. Mijn medewerkers en ik besloten een soortgelijke test voor bijen te ontwikkelen.

We trainden een groep bijen om de kleur blauw te associëren met een zoete beloning en groen met geen beloning, en een andere groep bijen om de tegenovergestelde associatie te maken. Vervolgens lieten we de bijen een turquoise kleur zien, een tint die het midden houdt tussen blauw en groen. Een gelukkige groep bijen kreeg een verrassingssnoepje vlak voordat ze de turquoise kleur zagen; de andere bijen niet. De reactie van de bijen op de dubbelzinnige stimulus hing af van het feit of ze een traktatie kregen voor de test: degenen die de suiker kregen voor de test naderden de tussenliggende kleur sneller dan degenen die dat niet kregen.

De resultaten geven aan dat wanneer de bijen verrast werden met een beloning, ze een optimistische gemoedstoestand ervoeren. Deze gemoedstoestand, die gerelateerd bleek te zijn aan de neurotransmitter dopamine, maakte de bijen zogezegd vrolijker over dubbelzinnige stimuli - ze benaderden deze zoals ze de blauwe of groene kleuren zouden benaderen die ze getraind waren te associëren met een beloning. Het maakte ze ook weerbaarder tegen aversieve stimuli, zoals dat ook bij mensen gebeurt: bijen die een verrassingsdosis suiker kregen, herstelden sneller toen ze in een hinderlaag van een neproofdier liepen en hadden minder tijd nodig om weer te gaan foerageren dan hun soortgenoten die geen suiker kregen voor de gesimuleerde aanval.

Ander werk suggereert dat bijen niet alleen optimisme maar ook vreugde kunnen ervaren. Enkele jaren geleden trainden we hommels om kleine balletjes naar een doelgebied te rollen om een nectarbeloning te krijgen - een vorm van objectmanipulatie die vergelijkbaar is met het menselijke gebruik van een muntje in een automaat. In de loop van deze experimenten merkten we dat sommige bijen de balletjes rondrolden, zelfs als er geen suikerbeloning werd aangeboden. We vermoedden dat dit een vorm van speelgedrag zou kunnen zijn.

Onlangs hebben we dit vermoeden experimenteel bevestigd. We sloten een hommelkolonie aan op een arena met mobiele ballen aan de ene kant, onbeweeglijke ballen aan de andere kant en een onbelemmerd pad door het midden dat leidde naar een voederstation met vrij beschikbare suikeroplossing en stuifmeel. De bijen deden er alles aan om telkens weer terug te keren naar een "speelzone" waar ze de mobiele ballen in alle richtingen rolden en vaak gedurende langere perioden zonder suikerbeloning, ook al was er voldoende voedsel in de buurt. Er leek iets inherent plezierigs te zitten in de activiteit zelf. In overeenstemming met wat andere onderzoekers hebben waargenomen bij spelende gewervelde dieren, hielden jonge bijen zich vaker bezig met de ballen dan oudere. En mannetjes speelden meer dan vrouwtjes (mannelijke hommels werken niet voor de kolonie en hebben dus veel meer tijd over). Deze experimenten zijn niet alleen maar schattig - ze leveren nog meer bewijs voor positieve emotie-achtige toestanden bij bijen.

Al dit onderzoek riep de meer ongemakkelijke vraag op of bijen misschien ook in staat zijn om pijn te ervaren. Het experimenteel onderzoeken van deze kwestie stelt onderzoekers voor een moreel dilemma: als de resultaten positief zijn, zou het onderzoek kunnen leiden tot een beter welzijn van triljoenen wilde en beheerde insecten. Maar het brengt ook potentieel lijden met zich mee voor de dieren die worden getest om het bewijs te verkrijgen. We besloten een experiment uit te voeren met slechts matig onplezierige stimuli, geen schadelijke, en een experiment waarbij bijen vrij konden kiezen of ze deze stimuli wilden ervaren.

We gaven de bijen de keuze tussen twee soorten kunstbloemen. Sommige waren verwarmd tot 55 graden Celsius (lager dan je kopje koffie, maar nog steeds heet), en andere niet. We varieerden de beloningen voor het bezoeken van de bloemen. De bijen vermeden duidelijk de warmte wanneer de beloningen voor beide bloemsoorten gelijk waren. Op zichzelf zou zo'n reactie geïnterpreteerd kunnen worden als het resultaat van een eenvoudige reflex, zonder een "auw-achtige" ervaring. Maar een kenmerk van pijn bij mensen is dat het geen automatische, reflexmatige reactie is. In plaats daarvan kunnen mensen ervoor kiezen om met de tanden te knarsen en het ongemak te verdragen, bijvoorbeeld als er een beloning op het spel staat. Het blijkt dat bijen precies dit soort flexibiliteit hebben. Als de beloning bij de verwarmde bloemen hoog was, kozen de bijen ervoor om erop te landen. Blijkbaar was het de moeite waard om het ongemak te doorstaan. Ze hoefden niet te vertrouwen op gelijktijdige stimuli om deze afweging te maken. Zelfs toen warmte en beloning van de bloemen waren verwijderd, beoordeelden de bijen de voor- en nadelen van elk type bloem uit hun geheugen en waren ze dus in staat om de opties in hun hoofd te vergelijken.

Deze bevinding alleen is geen doorslaggevend bewijs dat bijen pijn ervaren, maar het is wel consistent met dat idee, en het is slechts een van de vele indicatoren. Bijen en andere insecten vormen ook langetermijngeheugens over de omstandigheden waaronder ze pijn hebben geleden. En ze hebben gespecialiseerde sensoren die weefselschade detecteren en verbonden zijn met hersengebieden die ook andere zintuiglijke prikkels verwerken en opslaan. Deze wezens hebben de noodzakelijke neurale uitrusting om pijnervaringen te moduleren door top-down controle. Dat wil zeggen dat ze niet beperkt worden door eenvoudige reflexlussen wanneer ze reageren op schadelijke stimuli, maar de flexibiliteit vertonen om hun reacties aan te passen aan de actuele omstandigheden, net zoals wij ervoor kunnen kiezen om op een hete deurklink te drukken om aan een brandend gebouw te ontsnappen.

Critici zouden kunnen aanvoeren dat elk van de eerder beschreven gedragingen ook in een onbewuste robot geprogrammeerd zou kunnen worden. Maar de natuur kan het zich niet veroorloven om wezens te maken die alleen maar doen alsof ze voelen. Hoewel er nog steeds geen universeel aanvaard, enkelvoudig experimenteel bewijs is voor pijnervaringen bij welk dier dan ook, zegt het gezonde verstand dat naarmate we meer en meer bewijzen verzamelen dat insecten kunnen voelen, de waarschijnlijkheid toeneemt dat ze inderdaad voelende wezens zijn. Als een hond met een gewonde poot bijvoorbeeld jankt, de wond likt, mank loopt, de druk op de poot vermindert tijdens het lopen, leert om de plek waar de verwonding is ontstaan te vermijden en pijnstillers zoekt als die worden aangeboden, dan hebben we redelijke gronden om aan te nemen dat de hond inderdaad iets onaangenaams ervaart.

Op basis van een soortgelijke logica hebben mijn collega's en ik honderden studies uit de literatuur over verschillende orden van insecten bekeken om te zoeken naar bewijs voor het vermogen om pijn te voelen. Onze analyse onthulde op zijn minst redelijk sterk bewijs voor dit vermogen in een aantal taxa, waaronder kakkerlakken en fruitvliegen. Cruciaal is dat we ook geen bewijs vonden dat een soort overtuigend niet voldeed aan enig criterium voor pijnlijke ervaringen. Het lijkt erop dat wetenschappers in veel gevallen gewoon niet grondig genoeg hebben gezocht naar aanwijzingen dat de insectensoorten die ze bestuderen ongemak ervaren.

Een ethische verplichting

Als tenminste sommige insecten gevoelig zijn en pijn kunnen voelen, zoals het geval lijkt te zijn, wat zijn dan de implicaties van die openbaring? Ik krijg soms vragen in de trant van "Betekent dit dat ik een mug die op mijn arm landt niet mag doden, ook al zou hij me kunnen besmetten met een levensbedreigende ziekte?". Nee, dat betekent het niet. Het inzicht dat veel conventionele dieren waarschijnlijk een bewustzijn hebben, heeft mensen er niet van weerhouden om ze te doden. Maar het heeft wel geleid tot het besef (en wetgeving in veel landen) dat dit op zo'n manier moet gebeuren dat leed en pijn tot een minimum worden beperkt. Als de dood onmiddellijk intreedt, zoals wanneer je de mug op je huid slaat, is er weinig ruimte voor lijden. Mieren in brand steken met een vergrootglas, zoals kinderen soms voor de lol leren, is een andere zaak.

De behandeling van insecten in wetenschappelijke laboratoria verdient ook aandacht. Insecten brengen enkele van de dodelijkste menselijke ziektes over, dus onderzoek naar hoe ze bestreden kunnen worden is natuurlijk belangrijk. Daarnaast zouden we remedies kunnen ontwikkelen voor een verscheidenheid aan menselijke gezondheidsaandoeningen door de moleculair genetische en neurobiologische achtergronden ervan te bestuderen in insecten zoals fruitvliegen. Onderzoekers worden door financieringsinstanties vaak aangemoedigd om op insecten te werken in plaats van op gewervelde dieren, deels omdat er dan zogenaamd geen ethiek aan de orde is. Maar sommige methoden die gebruikt worden om ze te bestuderen kunnen veel leed veroorzaken. Insecten worden soms ingebed in hete was nadat hun ledematen zijn verwijderd, hun hoofdcapsules worden dan geopend en elektroden worden in verschillende delen van hun hersenen ingebracht - dit alles gebeurt zonder verdoving.

Als je een mug op je huid slaat, is er weinig ruimte voor lijden. Mieren in brand steken met een vergrootglas, is een andere zaak

Wetenschappers met wie ik over dit onderwerp heb gesproken, hebben soms tegengeworpen dat we nog steeds geen onweerlegbaar bewijs hebben geleverd dat insecten kunnen lijden. Dit is feitelijk juist, maar gezien wat we nu weten over de aannemelijkheid van pijnervaringen bij sommige insecten, zouden we er dan niet juist redelijk zeker van willen zijn dat specifieke invasieve behandelingen geen lijden veroorzaken? We hebben dringend meer onderzoek nodig naar deze vraag en naar de identificatie en ontwikkeling van geschikte verdovingsmiddelen.

Sommige van mijn collega's maken zich zorgen over de invoering van wetgeving en papierwerk naar het voorbeeld van gewervelde dieren voor werk aan insecten. Ik begrijp hun bezorgdheid. De politiek heeft de neiging om goedbedoelde aanbevelingen van wetenschappers te veranderen in bureaucratische nachtmerries, die de wetenschappelijke vooruitgang kunnen belemmeren en geen noemenswaardige voordelen opleveren voor het dierenwelzijn. Een mogelijk waardevollere benadering zou zijn als insectenonderzoekers zelf het voortouw zouden nemen om na te denken over hoe het lijden tot een minimum kan worden beperkt, om het aantal geteste of opgeofferde insecten waar mogelijk te verminderen en om ervoor te zorgen dat de zwaarte van de procedures in verhouding staat tot de kenniswinst in zowel nieuwsgierigheidgedreven als toegepast onderzoek.

Insecten worden op veel grotere schaal gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie. Jaarlijks worden er meer dan een biljoen krekels, zwarte soldaatvliegen, meelwormen en andere soorten gedood en de sector breidt zich snel uit. Het kweken van insecten wordt vaak aangeprezen als een vervanging voor een deel of al het vlees van gewervelde dieren in het dieet van mensen en wordt beschouwd als een milieuvriendelijk alternatief voor het conventionele kweken van vee zoals runderen of kippen. Een ander voordeel van het kweken van insecten is dat er zogenaamd geen ethische bezwaren zijn tegen insecten, zoals wel het geval is bij koeien en kippen. Sommige bedrijven die insecten kweken, promoten zelfs het idee dat insecten geen pijn kunnen voelen.

Deze bewering is aantoonbaar onjuist voor alle insectensoorten die tot nu toe getest zijn. De wetenschap vertelt ons dat de methoden die gebruikt worden om gekweekte insecten te doden - waaronder bakken, koken en microgolven - de potentie hebben om intens lijden te veroorzaken. En het is niet zo dat ze worden opgeofferd voor een goed doel. Het grootste deel van de industrie streeft er niet echt naar om de menselijke consumptie van gewerveld vlees te vervangen door insecten. In plaats daarvan wordt het grootste deel van de geslachte insecten gebruikt om andere dieren te voeden die gekweekt worden voor menselijke consumptie, zoals zalm of kip. Met andere woorden, gekweekte insecten worden gebruikt om de conventionele veeteelt op te voeren, niet om deze te vervangen.

Zelfs als het vervangen van gewerveld vlees het doel was, hebben we wetenschappelijk bewijs nodig voor wat humane slachtmethoden en ethisch verdedigbare kweekomstandigheden voor insecten zijn. Het is mogelijk dat zulk bewijs zal aantonen dat sommige larvale stadia van sommige soorten minder kunnen lijden, maar totdat we dat bewijs hebben, moeten we voorzichtig zijn.

Helaas is een vegetarisch of veganistisch dieet ook niet noodzakelijkerwijs vrij van ethische zorgen over het welzijn van insecten. Veel insecten delen onze smaak voor de bladeren, wortels, groenten en vruchten van de planten die wij consumeren. Als gevolg daarvan worden er elk jaar wereldwijd miljoenen tonnen pesticiden gebruikt om de productie van goedkoop voedsel te stroomlijnen voor maximale winst. Deze pesticiden vergiftigen en doden talloze insecten (en vele andere dieren), vaak via langzame processen die meerdere dagen duren.

De plantenetende insecten zijn niet de enigen die worden getroffen. De schadelijke effecten van de insecticiden die bekend staan als neonicotinoïden op bijen zijn goed gedocumenteerd. Hoewel hun concentratie in bloemennectar en stuifmeel meestal te laag is om direct te doden, tasten deze insecticiden het leren, de navigatie, de foerageerefficiëntie en het voortplantingssucces aan, wat ernstige gevolgen heeft voor populaties wilde bijen. Deze bijkomende schade aan bijen wordt als zorgwekkend beschouwd omdat dit nuttige insecten zijn met een belangrijk nut voor ons mensen: ze bestuiven onze gewassen en tuinbloemen. Maar deze pesticiden kunnen ook massaal lijden veroorzaken bij bijen en andere insecten - nog een reden om het gebruik ervan te verbieden of op zijn minst sterk te beperken.

Vooral bijen ondervinden extra stress van commerciële bestuivingsactiviteiten. De massaproductie van frambozen, bosbessen, appels, tomaten, meloenen, avocado's en vele andere soorten producten is afhankelijk van honingbijen of hommels die commercieel massaal worden gefokt, gekweekt, gekweekt en verscheept naar verre locaties om de gewassen te bestuiven.

Amandelmelk, een populair alternatief voor zuivelmelk, is voor een groot deel afhankelijk van de Californische amandelbloei, een van de grootste commerciële bestuivingsevenementen ter wereld. Migrerende imkers laden meer dan de helft van de Noord-Amerikaanse honingbijen (enkele tientallen miljarden individuen) in vrachtwagens om ze tijdens de bloeiperiode naar 800.000 hectare amandelbomenmonocultuur in Californië te vervoeren, waarna ze de bijen terugsturen naar hun oorspronkelijke locaties of naar andere bloeiende gewassen.

De bijenverdwijnziekte waar je misschien over hebt gehoord in de media is niet alleen het resultaat van een aantal bekende ziekteverwekkers, maar ook van honingbijen die letterlijk dood gestrest zijn door meedogenloze bijenteeltpraktijken. Zelfs het kortstondig schudden van bijen veroorzaakt een pessimistische, emotionele toestand. Stel je nu eens voor wat de effecten zijn van intense en langdurige trillingen die worden opgelegd aan bijen wanneer ze in afgesloten bijenkasten over continenten worden vervoerd, op kunstmatig voedsel leven en niet buiten de korf kunnen poepen, en dan meestal in monoculturen van gewassen terechtkomen die niet de diversiteit aan bloemenvoedsel hebben die bijen normaal gesproken nodig hebben. Wetenschappers hebben de schadelijke effecten van stress op het immuunsysteem bij verschillende soorten, waaronder insecten, uitgebreid bestudeerd. Voor ongewervelde wezens zoals insecten, hebben onderzoekers over het algemeen aangenomen dat de stress strikt fysiologisch is, zoals een plant die verwelkt wanneer hij geen water krijgt. De mogelijkheid dat stress bij insecten op zijn minst gedeeltelijk psychologisch van aard is, verdient verder onderzoek.

Om te leven, om te eten, doden we bijna onvermijdelijk andere levende wezens, zelfs als onze arbeidsverdeling betekent dat je het doden niet persoonlijk doet. Maar in de mate dat de betreffende wezens waarschijnlijk een bewustzijn hebben, hebben we een morele verplichting om hun lijden tot een minimum te beperken - of het nu in onderzoekslaboratoria is, op veevoer- en voedselboerderijen of in agrarische omgevingen.

Het feit dat er tot op heden geen overtuigend bewijs is voor het gevoel van welk dier dan ook, betekent niet dat we vrijuit gaan. Integendeel, de redelijk sterke psychologische, farmacologische, neurobiologische en hormonale indicatoren van gevoel die we nu hebben voor veel dieren, waaronder sommige insecten, betekenen dat het verwerven van bewijs in de tegenovergestelde richting op zijn plaats is. We zouden redelijk sterk bewijs van de afwezigheid van gevoel moeten eisen voordat we ze onderwerpen aan ingrepen die intens leed kunnen veroorzaken.