Mannelijke leerkrachten: waar zitten ze?

"Joepie, er komt nog eens een man bij!" Wat meer genderdiversiteit in het leerkrachtenteam wordt doorgaans met veel enthousiasme onthaald. Zijn er dan zo weinig mannelijke leerkrachten? Het hangt er maar van af hoe je het bekijkt. Voor één van de studies in mijn doctoraat maakte ik onderstaande must-see grafiek.

In het leerplichtonderwijs zijn vrouwelijke leerkrachten wel degelijk in de meerderheid. In het hoger onderwijs daarentegen, zien we een omgekeerd patroon. We zien duidelijk dat het aantal mannen toeneemt naarmate de sociale status van de categorie leerkrachten stijgt. 97% van de leerkrachten in het kleuteronderwijs is vrouw. Voor leerkrachten aan de universiteit - professoren dus - is dat percentage gezakt tot 13% (gewoon hoogleraars).

Neemt deze genderkloof af?

Een recente studie van ECOOM uitgevoerd op 25 jaar gegevens over de academische carrière van afgestudeerde doctors in Vlaanderen besluit dat er lichte verbetering is. Het aandeel mannelijke doctors dat professor wordt is groter dan het aandeel vrouwelijke doctors dat professor wordt, maar de kloof wordt kleiner.

In het Vlaams secundair onderwijs neemt de kloof echter niet af, maar lijkt ze toe te nemen.

Is de afwezigheid van mannelijke leerkrachten in het leerplichtonderwijs een probleem? Het heeft geen negatieve effecten op de schoolprestaties van meisjes noch jongens, zoals toegelicht in mijn vorige blogpost 'Te veel vrouwelijke leerkrachten?'. Naar beeldvorming bij de jongeren toe is het echter wel belangrijk om voldoende diversiteit in het leerkrachtenteam te realiseren.