Te veel vrouwelijke leerkrachten?

Intuïtief wordt vaak verondersteld dat het onderpresteren van jongens t.o.v. meisjes in het leerplichtonderwijs het gevolg is van de vele vrouwen van wie ze les krijgen.

Dit is echter een klassiek voorbeeld van verwarring tussen causaliteit en correlatie.

Uit een grootschalig onderzoek van Marcel Helbig op de gegevens van meer dan 100.000 leerlingen in 21 Europese landen blijkt dat jongens niet beter scoren voor wiskunde of lezen als ze les krijgen van meer mannelijke leerkrachten.

Ook in mijn eigen onderzoek vond ik geen grote verschillen in leerkrachtstijl tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten.

Onbewuste genderstereotypering is bij mannelijke en vrouwelijke leerkrachten even sterk aanwezig.